1-به تب فایل بروید

2-بروی Option کلیک کنید.

3- حال در پنجره باز شده بروی Trust center کلیک کنید.

4- به Trust center setting بروید.

5- بروی Macro setting کلیک کنید.

6- و در آخر بروی Enable all macro کلیک کنید.


اینم به صورت تصویری
اختصاصی