این نرم افزار حتی برای مواقعی که سیستم اجازه جداسازی فلش را نمی دهد و با پیغام " دستگاه را هم اکنون نمی توانید جدا کنید" مواجه می شوید ، کاربرد دارد.