مایکروسافت با ویندوز 10 و هولو لنز رقیب جدی برای سایرین.

هنوز چندی نیست که از کنفرانس مایکروسافت می گذرد که بحث ها در رابطه با ویندوز 10 و تکنولوژی تازه معرفی شده هلو لنز زیاد است.